Performance schedule

November, 2023
Nov 2, Thu
Ritz-Carlton Tokyo Roppongi
Ahmad (Vo)
Reikan Kobayashi (Pf, Guitar, Shakuhachi)
Nov 3, Fri
U-ma Kagurazaka Kagurazaka
*Vocal Workshop
Momoko Iijima(Vo)
Reikan Kobayashi(Pf, Guitar, Shakuhachi)
Nov 4, Sat
Oreno French&Italian Tokyo Ginza
Shimon Mukai (Sax)
Gene Shigemura(Drums)
Reikan Kobayashi (Pf, Guitar, Shakuhachi)
Nov 5, Sun
Oreno French&Italian Tokyo Ginza
Miki Aida (Vo)
Masaki Aiba(Drums)
Reikan Kobayashi (Pf, Guitar, Shakuhachi)
Nov 7, Tue
Ritz-Carlton Tokyo Roppongi
Michael Bordin(Vo)
Reikan Kobayashi (Pf, Guitar, Shakuhachi)
Nov 8, Sun
Oreno French Yokohama Yokohama
[Dinner Time]
Taisei Mii(Vn)
Reikan Kobayash (Pf, G, Shakuhachi)
Nov 9, Thu
CABARET CAFE Aeuf Noge, Yokohama
19:00-, 20:00-, 21:00-(3Sets)
Sotaro Kitatoko(Vn)
Reikan Kobayashi(Pf, Guitar, Shakuhachi etc)
Nov 10, Fri
Ritz-Carlton Tokyo Roppongi
Michael Bordin(Vo)
Yuta Fukuhara(Drums)
Reikan Kobayashi (Pf, Guitar, Shakuhachi)
Nov 11, Sat
Oreno French Yokohama Yokohama
[Lunch Time]
Reikan Kobayashi (Pf, G, Shakuhachi) solo
[Dinner Time]
Kenichi Akatsuka(Tp)
Reikan Kobayashi (Pf, G, Shakuhachi)
Nov 13, Mon
Park Hyatt Tokyo Shinjuku
*Closed Event
Reikan Kobayashi (Shakuhachi and more)
Nov 14, Tue
Ritz-Carlton Tokyo Roppongi
Michael Bordin (Vo)
Reikan Kobayashi (Pf, Guitar, Shakuhachi)
Nov 17, Fri
Jazz Club Daphne Kamakura
*JAM Session
Teruhiko Takata (Drums)
Shinichiro Imamura(Pf)
Masamichi Hosokawa(Bass)
Reikan Kobayashi (Shakuhachi, Guitar)
Nov 18, Sat
Oreno French&Italian Tokyo Ginza
Shimon Mukai (Sax)
Gaku Hasegawa(Drums)
Reikan Kobayashi (Pf, Guitar, Shakuhachi)
Nov 19, Sun
Girl Talk Mito-City, Ibaraki
Miki Aida(Vo)
Reikan Kobayashi (Pf, Guitar, Shakuhachi)
Nov 21, Tue
Contrail Shibuya Shibuya
Akiko Suda (Vo)
Reikan Kobayashi (Key, Guitar, Shakuhachi)
Nov 24, Fri
Ritz-Carlton Tokyo Roppongi
Michael Bordin (Vo)
Yuta Fukuhara(Drums)
Reikan Kobayashi (Pf, Guitar, Shakuhachi)
Nov 25, Sat
Oreno French&Italian Tokyo Ginza
Nobuhiro Shimada (Vo)
Shigenobu Kikuta(Bass)
Reikan Kobayashi (Pf, Guitar, Shakuhachi)
Nov 26, Sun
Takashimadaira Marche Takashimadaira, Tokyo
Sara Rector(Vo)
Walfy Sano(As, Vo 他)
Masahiro Ishiwata(Pf)
Reikan Kobayashi(Shakuhachi and more)
Nov 29, Wed
Ritz-Carlton Tokyo Roppongi
Marcus Pittman(Sax, Vo)
Reikan Kobayashi (Pf, Guitar, Shakuhachi)
Past schedule is HERE

REIKAN KOBAYASHISAMPLE COMPANY