MOKORIN's BAR

     
【Vol.4】Reikan Kobayashi(Shakuhachi)
Yuji Ito(Bass) Shogo Hamada(Drums)
(Feb 20, 2021)
【Vol.3】Reikan Kobayashi(Shakuhachi)
Akiko Suda (Vocal) Shunya Wakai (Bass)
(Dec 20, 2020)   

【Vol. 2】Reikan Kobayashi (Shakuhachi)
Yasuha Sato (Bass, Sax)
(Dec 5, 2020)   

【Vol.1】Reikan Kobayashi (Shakuhachi)
Yuichi Narita (Piano)
(Nov 2, 2020)

<< Back to the previous page

REIKAN KOBAYASHIREIKAN KOBAYASHI